චීනය සිලිකන් ආරම්භයේදී තනපුඩු වල නිෂ්පාදකයා සහ සැපයුම්කරුවන් ආවරණය | Weiai

සිලිකන් ආරම්භයේදී තනපුඩු වල ආවරණය

කෙටි විස්තරය:

SILICONE NIPPLE COVERS create deep V shape charming breast. Made from self-adhesive medical silicone, skin-friendly, leaves no trace on your skin after removing. push up the breast and provides a smooth look while holding and enhancing your shape. Creating visible push up and lift in the bust area, giving your bust for a lovelier, perkier appearance. Suitable for wearing in sexy tights, halter, vest, see-through look, evening…


නිෂ්පාදන විස්තර

නිෂ්පාදන ඇමිණුම්

සිලිකන් ආරම්භයේදී තනපුඩු වල ආවරණය

EQIT1429(1)EQIT1350

create deep V shape charming breast. Made from self-adhesive medical silicone, skin-friendly, leaves no trace on your skin after removing. push up the breast and provides a smooth look while holding and enhancing your shape. Creating visible push up and lift in the bust area, giving your bust for a lovelier, perkier appearance. Suitable for wearing in sexy tights, halter, vest, see-through look, evening…


  • පසුගිය:
  • ඊළඟ: